T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/1815
K. 2020/2870
T. 2.11.2020

• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi Dışında Arsa Sahipleri Arasında Kendilerine Kalan Bağımsız Bölümlerin Paylaşımı Konusunda Ayrı Bir Sözleşme de Olmadığından Paylaşımın Ne Şekilde Yapılacağının Kalan Daireler Hisse Oranı Arsa Payları Dikkate Alınarak Bilirkişiye Tesbit Ettirilmesi Gerektiği )
• TARAF TEŞKİLİ ( Arsa Sahibinin Yüklenici Şirket Aleyhine Açıp Birleştirilen Dosyadaki Talebinin Sonucu Diğer Arsa Sahipleri ve Tevhit Edilen Bitişik Parsel Malikinin Hukuki Durumunu Etkileyecek Olması Nedeniyle Açtığı Davada Taraf Olarak Yer Almaları Zorunlu Olmasına Rağmen Bu Husus Üzerinde Durularak Taraf Teşkili Sağlanmadığı )
• VEKİLİN AZLEDİLMESİ ( Vekâletname İle Yetkilendirildiğinden Azilnamenin Tebliğ Edildiği Tarihe Kadar Vekilin Yaptığı İş ve İşlemler Vekâlet Veren Arsa Sahiplerini Bağlar İse de Azilden Sonra Yapılan İş ve İşlemlerde Yetkisiz Olması Nedeniyle Bağlayıcı Olmayacağı )
• ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil – Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi Dışında Arsa Sahipleri Arasında Kendilerine Kalan Bağımsız Bölümlerin Paylaşımı Konusunda Ayrı Bir Sözleşme de Olmadığından Paylaşımın Ne Şekilde Yapılacağının Kalan Daireler Hisse Oranı Arsa Payları Dikkate Alınarak Bilirkişiye Tespit Ettirilmesi Gerektiği )

ÖZET : Asıl ve birleşen davalar arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, biri tarafından diğer arsa sahipleri ile tevhit edilerek inşaat yapılan parsel maliki aleyhine açılan asıl dava tapu iptâli ve tescil istemine, yine arsa sahibi tarafından yüklenici şirket aleyhine asıl davada yüklenicinin hasım gösterilmemiş olması sebebiyle taraf teşkili için açılıp birleştirilen dava tapu iptâli ve tescil talebine, arsa sahibi tarafından yüklenici şirket aleyhine açılıp birleştirilen dava tapu iptâli ve tescil istemine ilişkindir. Arsa sahibinin yüklenici şirket aleyhine açıp birleştirilen dosyadaki talebinin sonucu diğer arsa sahipleri ve tevhit edilen bitişik parsel malikinin hukuki durumunu etkileyecek olması nedeniyle açtığı davada taraf olarak yer almaları zorunlu olmasına rağmen bu husus üzerinde durularak taraf teşkili sağlanmamıştır. Davalı vekâletname ile arsa sahipleri tarafından dava konusu taşınmazla ilgili kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamak, kat irtifakı tesis ve terkin etmek, paylaşım ve vekâletnamede yazılı diğer işlemleri adı geçen arsa sahipleri adına yapmak üzere yetki verilerek vekil tayin edilmiş ise de; azilname ile vekâletten azledilmiştir. Söz konusu vekâletname ile yetkilendirildiğinden azilnamenin tebliğ edildiği tarihe kadar vekilin yaptığı iş ve işlemler vekâlet veren arsa sahiplerini bağlar ise de azilden sonra yapılan iş ve işlemlerde yetkisiz olması nedeniyle bağlayıcı olmayacaktır. Bu halde de sözleşmede arsa sahiplerine kalacak bağımsız bölümlerin arsa sahipleri arasında paylaşımına dair sözleşmede bir hüküm bulunmadığı gibi, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi dışında arsa sahipleri arasında kendilerine kalan bağımsız bölümlerin paylaşımı konusunda ayrı bir sözleşme de olmadığından paylaşımın ne şekilde yapılacağının kalan daireler, hisse oranı, arsa payları dikkate alınarak bilirkişiye tesbit ettirilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi’nce verilen kararın temyizen tetkiki davalı … vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Asıl ve birleşen davalar arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, … tarafından diğer arsa sahipleri ile tevhit edilerek inşaat yapılan 326 parsel maliki aleyhine açılan asıl dava tapu iptâli ve tescil istemine, yine arsa sahibi tarafından yüklenici … İç ve Dış Tic. Ltd. şirketi aleyhine … 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/674 Esas sayılı dosyasında asıl davada yüklenicinin hasım gösterilmemiş olması sebebiyle taraf teşkili için açılıp birleştirilen dava tapu iptâli ve tescil talebine, arsa sahibi … tarafından yüklenici şirket aleyhine … 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/629 Esas’ına kayıtlı olarak açılıp birleştirilen dava tapu iptâli ve tescil istemine ilişkindir.

İlk derece mahkemesince davaların birleştirilerek yapılan yargılaması sonucunda asıl davanın reddine birleşen … 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/674 Esas ve 2015/629 Esas sayılı dosyalarındaki davaların kabulüne dair verilen karara karşı davalı …’nun yasal süresi içinde yaptığı istinaf başvurusu … Bölge Adliye Mahkemesi’nce kabul edilip, ilk derece mahkemesi kararın kaldırılmasına, asıl davada, konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına, birleşen 2015/674 Esas ve 2015/629 Esas sayılı dosyalardaki davaların kabulüne karar verilmiş, söz konusu karar asıl dava davalısı … vekilince temyiz edilmiştir.

… 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/324 Esasına kayden açılan asıl davanın davacısı arsa sahibi … davalıları tevhit edilen bitişik parsel maliki … ile diğer arsa sahipleridir. … 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/674 Esasına kayıtlı olarak açılıp birleşen dava yine arsa sahibi … tarafından yüklenici şirket aleyhine asıl davanın konusu olan taleple ilgili taraf teşkilini sağlamak üzere açılmıştır. Bu nedenle …’ın açtığı asıl ve birleşen 2015/674 Esas sayılı davada mükerrer talep bulunduğundan söz etmek mümkün değildir. … 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/629 Esas sayılı dosyasındaki dava ise arsa sahibi … tarafından yüklenici şirket aleyhine açılmıştır. Diğer arsa sahipleri ve tevhit edilen bitişik parsel maliki … bu davada taraf olarak gösterilmemiştir.

Arsa sahibi …’ın yüklenici şirket aleyhine açıp birleştirilen 2015/629 Esas sayılı dosyasındaki talebinin sonucu diğer arsa sahipleri ve tevhit edilen bitişik parsel maliki …’ın hukuki durumunu etkileyecek olması nedeniyle …’nin açtığı davada taraf olarak yer almaları zorunlu olmasına rağmen bu husus üzerinde durularak taraf teşkili sağlanmamıştır.

Davalı … 1. Noterliği’nin 13.05.2011 gün, 3478 yevmiye numaralı vekâletnamesi ile arsa sahipleri …, …, …, … ve … tarafından dava konusu taşınmazla ilgili kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamak, kat irtifakı tesis ve terkin etmek, paylaşım ve vekâletnamede yazılı diğer işlemleri adı geçen arsa sahipleri adına yapmak üzere yetki verilerek vekil tayin edilmiş ise de; aynı noterliğin 17.06.2015 gün 7464 yevmiye numaralı azilnamesi ile vekâletten azledilmiştir.

Söz konusu vekâletname ile yetkilendirildiğinden azilnamenin tebliğ edildiği tarihe kadar vekilin yaptığı iş ve işlemler vekâlet veren arsa sahiplerini bağlar ise de azilden sonra yapılan iş ve işlemlerde yetkisiz olması nedeniyle bağlayıcı olmayacaktır. Bu halde de sözleşmede arsa sahiplerine kalacak bağımsız bölümlerin arsa sahipleri arasında paylaşımına dair sözleşmede bir hüküm bulunmadığı gibi, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi dışında arsa sahipleri arasında kendilerine kalan bağımsız bölümlerin paylaşımı konusunda ayrı bir sözleşme de olmadığından paylaşımın ne şekilde yapılacağının kalan daireler, hisse oranı, arsa payları dikkate alınarak bilirkişiye tesbit ettirilmesi gerekir.

Bu durumda mahkemece yapılması gereken iş asıl davada … davacı olmadığı ve …’ın açtığı birleşen 2015/629 Esas sayılı davada hukuki durumları etkilenebilecek diğer arsa sahipleri ile tevhit edilen bitişik arsa malikinin taraf olarak yer almaları zorunlu oldukları halde taraf gösterilmediklerinden davacı …’a diğer arsa sahipleri ve tevhit edilen bitişik parsel maliki … hakkında açtığı 2005/623 Esas sayılı dava ile birleştirilmek üzere dava açması için süre verilip açılacak dava birleştirilmek suretiyle …’ın açtığı davada da taraf teşkili sağlandıktan sonra, …’nun asıl dava davalısı … ile yaptığı daire paylaşımına ilişkin sözleşmesi azilden önce yapıldığından geçerli ise de, vekâletten azilden sonra vekilin yaptığı işlemler vekâlet veren arsa sahiplerini bağlamayacağından azilnamenin tebliğ edilip edilmediği ve tarihi araştırılıp azilnamenin tebliğinden sonra vekilin yaptığı paylaşım sözleşmeleri geçersiz kabul edilerek, konusunda uzman bilirkişiden kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre arsa sahiplerine bırakılan bağımsız bölümlerin sayısı, arsa sahiplerinin tapudaki hisseleri ve bağımsız bölümlerin arsa paylarına göre arsa sahipleri arasında ne şekilde paylaşılması gerektiği konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp değerlendirilerek ve asıl dava ile birleşen 2015/674 Esas sayılı dosyalardan mükerrer talep ve dava olmadığı da gözetilerek sonucuna uygun bir karar vermek olmalıdır.

Bu hususlar üzerinde durulmadan eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile Bölge Adliye Mahkemesi’nce yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulüyle … Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi hükmünün asıl dava davalısı … yararına BOZULMASINA, ödenenden 5766 Sayılı Kanun’un 11. maddesiyle yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 267,80 TL Yargıtay başvurma harcının mahsup edilerek, varsa fazla alınan temyiz harcının temyiz eden davalı …’na iadesine, 6100 Sayılı HMK 373. maddesi hükümleri gözetilerek dava dosyasının … Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi’ne, karardan bir örneğinin ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 02.11.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.