İstihkak nedir? İstihkak davası neden açılır?

Borçlu aleyhine yapılan bir icra takibinde talep edilen alacağın tahsili, borçlunun malvarlığının paraya çevrilmesi ile sağlanır. Bunu sağlayabilmek için de öncelikle haciz aşamasına getirilen takip ile borçlunun malvarlığı haczedilir. Bu aşamadaki bir takipte,...

Haksız – Taşkın İnşaat Davaları

Haksız inşaata ilişkin hükümler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 722-724. maddelerinde açıklanmıştır. Medeni Kanun’un 722. maddesine göre; “Bir kimse kendi arazisindeki yapıda başkasının malzemesini ya da başkasının arazisindeki yapıda kendisinin veya bir başkasının...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, diğer bir deyişle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi; sözleşme konusu gayrimenkul (arsa) sahibinin, arsanın belli bir payını müteahhite devretmesi, müteahhitinde bunun karşılığında söz konusu arsa üzerine inşa ettiği belli sayıda...