MİRAS HUKUKU

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku, miras bırakan olarak tanımlanan kişinin vefat etmesi veya gaipliğine karar verilmiş olması halinde, para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının, menkul veya gayrimenkullerinin kaderini düzenleyen ve mirasçı olarak tanımlanan kişilere nasıl ve hangi şartlarda intikal edeceğini belirleyen hukuk dalıdır.   

Eren avukatlık ofisi gayrimenkul hukuku ile adeta iç içe geçen bir hukuk dalı olan miras hukukunu da ana ihtisas alanı olarak kabul etmekte ve gayrimenkul hukuku ile miras hukukunun birlikte ayrılmaz bir çalışma alanı olarak görmekteyiz. Eren Avukatlık Ofisi, Maliye Hazinesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından GAİPLİK kararlarıyla, mirasçısı olmadığı kabul edilen gayrimenkullerin veraseten kamu adına intikal edilen,  el atılan , yolsuz tescil ile kamu adına tescil edilen gayrimenkullerin tespiti ve bu gayrimenkullerin gerçek hak sahiplerine intikali için gereken hukuki süreç, hukuk davaları ve her türlü idari müracaat aşamasında tecrübeli bir avukatlık ofisidir.

Miras hukuku, kişiler arasında vuku bulan ihtilaflarda dava yoluyla veya idari yol ile uygulanması tecrübe, hukuki bilgi ve bıkmadan uzun mesai sürelerinde çalışma gerektiren bir hukuk dalıdır.     

Eren avukatlık ofisi sıkı bir takip gerektiren miras hukuku ihtilaflarında, miras hukukundan kaynaklı miras davalarının uzun sürmesinin tek sebebini ön hazırlık yapılmadan, dosyaların takip edilmemesi sebebiyet verdiğini bilmektedir. Bu nedenle basit davalar olarak addedilen miras davalarının teknik taraflarının önemini bilen avukatlık ofisimiz hızlı, etkin ve yenilikçi çözümler ile miras davalarında yalnızca hızlı sonuçlar almak gayesi ile çalışmaktadır. Yoğun bir şekilde miras hukuku alanında faaliyet gösteren avukatlık ofisimiz, miras hukukundaki tecrübesi ile kurulduğu günden beri miras hukuku alanında faaliyet göstermiştir. 

Disiplinler arası yardımlaşmanın önemli olduğu bir alan olan miras hukukunda, miras hukukunda uzman avukatlık ofisimiz, şecere kurulması, nüfus kayıtlarının idari yollarla düzeltilmesi, tahrir kayıtları ile mirasçılığın kanıtlanması gibi çalışmaları etkin avukatlık hizmeti ile idari olarak düzeltebilecek yetkinliktedir.     

Miras hukukunun üç ana kavramı vardır.   Bunlar Miras bırakan, Tereke ve Mirasçıdır.

  • Miras bırakan: Miras bırakan ya da eski deyimiyle muris, ölmesi veya gaipliğine karar verilmiş bulunması dolayısıyla terekesi (mirası) mirasçılarına geçen gerçek kişidir.
  • Tereke: Miras bırakanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmiş bulunması halinde mirasçılarına geçen ve para ile ölçülebilen bütün hak ve borçları ile hukuki ilişkilerini ifade eder. 
  • Mirasçı: Miras bırakanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmiş bulunması durumunda terekenin geçtiği  gerçek veya tüzel kişilerdir. Tüzelkişilerin miras bırakan olmaları söz konusu olmadığı halde, mirasçı ve hatta yasal mirasçı olabilmeleri mümkündür.  

YASAL MİRASÇILIK: Doğrudan doğruya kanundan doğan, yani bizzat kanunun belirlediği mirasçılıktır. Türk Medeni Kanunumuza göre yasal mirasçılar dört tanedir. Yasal mirasçılar “Kan Hısımları”, “Sağ Kalan Eş”, “Evlatlık”, “Devlet” olmak üzere dört tanedir.  

ATANMIŞ MİRASÇILIK: Kanunun belirlediği mirasçıların (yasal mirasçılar) yanında mirasbırakanın iradesine dayanan mirasçılar da bulunabilir. Medeni Kanunumuz mirasbırakana ölüme bağlı tasarruf şekillerinden birine uyarak ve tasarruf edilebilir kısım (Tasarruf Nisabı) içerisinde kalarak herhangi bir kimseyi veya kimseleri mirasın tamamı veya 1/2, 1/4, 1/5 gibi belli bir oranı için mirasçı atama imkanı tanımıştır. Mirasbırakanın yaptığı bu hukuki işleme mirasçı atanması, bu ölüme bağlı tasarruf dolayısıyla mirasçı sıfatını kazanan gerçek veya tüzel kişiye de atanmış mirasçı denir. Atanmış mirasçılığa iradi mirasçılık da denir.