Tapu Ve Kadastro Müdürlüklerinde Kullanılacak Vekaletname Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar

Tapu Müdürlükleri’nde işlem yapılırken asilin yani hak sahibinin işlem yapması zorunlu değildir. Herhangi bir nedenle asilin tapu müdürlüklerine gidememesi durumunda noter kanalı ile vekaletname vermek kaydı ile dilediği kişi ile işlemlerini yaptırabilir. Taşınmaz sahibinin vekaletname ile işlem yaptırabilmesi için bir kısıtlama mevzuatımızda yoktur.

Fakat tapu müdürlüklerine verilecek vekaletnamenin mevzuata uygun olarak eksiksiz  düzenlenmesi çok önemlidir. Doğrudan düzenlenecek bir vekaletnamede bir eksiklik var ise vekaletname görevli tapu memuru tarafından kabul edilmeyecektir. Bu durumda başvurucu hak sahibi zaman kaybedeceği gibi noter masrafı nedeni ile maddi olarak da zarar da edecektir.

Tapu Müdürlüklerinde İşlem Yapacak Kişilerin Vekaletname Düzenlenirken Muhakkak Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Şunlardır:

* Öncelikle noterde düzenlenen vekaletnamedeki metnin çok açık ve yorum gerektirmeden herkesin anlayacağı şekilde hazırlanmasına önem göstermelidir. Noterlerde bulunan ve tapu müdürlüklerinde işlem yapmaya yeterli maktu metinlerin noterde imzalar atılmadan önce bir avukat tarafından incelenmesinde fayda vardır.

* Başvurucunun işlem yapmak istediği taşınmazın bilgileri çok detaylı bir şekilde yani il, ilçe, mahalle, pafta, ada, parsel bilgileri vekaletnamede belirtebileceği gibi bir kısıtlama yapmadan bir sayı vermeden geniş bir yetki de verilebilir.  Bu geniş yetki ise genellikle “Türkiye Cumhuriyeti hudutlarındaki bilumum taşınmazlarım….” şeklinde vekaletnamede yer alır. Kanımca taşınmaz sahibinin birden fazla taşınmazı var ise vekaletnamede özellikle taşınmaz bilgilerinin belirtilmesinde fayda vardır.

* Vekaletnameler kanunen vesikalık fotoğraf ihtiva etmek zorundadır. Vekaletnamede kullanılacak fotoğraf başvurucunun son 6 ay içerisinde çektirdiği bir fotoğraf olması gerekmektedir. (Noter tarafından eski tarihli bir fotoğrafın kabul edilmesine rağmen eski tarihli fotoğraf tapu müdürlüğü memurlarınca reddedilebilir.)

* Vekile dilediği kişiyi vekil olarak görevlendirmesi için tevkil yetkisi verilebilir.

* Taşınmaz sahibi tarafından vekaletnameye bir süre kısıtlaması eklenebilir.

* Vekaletnamenin aslı gibidir onaylı bir suretini noterden her zaman almak mümkündür.

* Vekaletname taraflardan birinin ölümü ile kendiliğinden son bulur.

* Taşınmaz sahibi vekaletnameyi dilediği zaman iptal edebilir ve vekili  dilediği zaman azledebilir.  Azil işlemi kısmi olarak da yapılabilir.

* Taşınmaz sahibi ve alıcı satış işlemi sırasında aynı kişiye vekaletname verse dahi tapu müdürlüğünde aynı kişinin işlem yapması her iki taraf adına senetleri imzalaması imkanı yoktur. Böylesi bir işlemin geçerliliği de bulunmamaktadır.

* Önemle, vekaletname ile verilen yetkiler çok anlaşılır olmalıdır. Çünkü tapu müdürlüklerinde ilgili belgeyi incelemek ile görevlendirilen memur veya memurlar müphem, çelişki içeren vekaletname metinlerini yorumlayamazlar.