Gaiplik İddiası İle Tapu İptal ve Tescili Davası Hakkında Emsal Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
2. 2011/5722
3. 2011/6849
4. 8.6.2011
* GAİPLİK ( Tapu İptali ve Tescil İstemi – Yitik Oldukları İleri Sürülen ve Haklarında Gaiplik Kararı Verilmesi İstenilen Dava Konusu Taşınmazın Diğer Kayıt Malikleri Hakkında Nüfus Kayıtlarının Getirtilmemesi ve İdari Soruşturma Yapılmamasının İsabetsizliği )
* HAZİNENİN AÇTIĞI GAİPLİK İSTEMİNE DAYALI DAVA ( Tapu İptali ve Tescil – Dava Konusu Taşınmazın Diğer Kayıt Malikleri Hakkında Nüfus Kayıtlarının Getirtilmemesi ve İdari Soruşturma Yapılmamasının İsabetsizliği/Mirasçılarının Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gereği )
* TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hazinenin Açtığı Gaiplik İstemine Dayalı Dava – Hakkında Gaiplik Kararı Verilmesi İstenilen Kişi Dışındaki Kişiler Hakkında Hükme Yeterli Araştırma İnceleme ve Soruşturma Yapılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
* NÜFUS KAYITLARININ GETİRTİLMESİ GEREĞİ ( Gaiplik İstemine Dayalı Tapu İptali ve Tescil – Yitik Oldukları İleri Sürülen ve Haklarında Gaiplik Kararı Verilmesi İstenilen Dava Konusu Taşınmazın Diğer Kayıt Malikleri Hakkında Nüfus Kayıtlarının Getirtilmemesinin İsabetsizliği )
4721/m.588
ÖZET : Dava, Hazine tarafından TMK’nun 588. maddesine dayalı açılan gaiplik ile tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Yitik oldukları ileri sürülen ve haklarında gaiplik kararı verilmesi istenilen dava konusu taşınmazın diğer kayıt malikleri hakkında gaiplik kararı verilmesine esas teşkil edecek biçimde, nüfus kayıtları getirtilmemiş, idari soruşturma yapılmamış, mirasçılarının bulunup bulunmadığı ortaya çıkarılmamıştır. Hakkında gaiplik kararı verilmesi istenilen kişi dışındaki kişiler hakkında hükme yeterli araştırma, inceleme ve soruşturma yapılarak bir karar verilmesi gerekir.
DAVA : Taraflar arasında görülen davada:
Davacı, 296 ada 122 parsel sayılı taşınmazın paydaşlarının gaip olmaları nedeniyle kendilerine kayyım tayin edildiğini ileri sürüp, adı geçen şahısların gaipliğine, 296 ada 122 parselin 852/3600 payının Hazine adına tesciline karar verilmesini istemiştir. Davalı Kayyım vekili, esasa yönelik bir beyanda bulunmamış, müdahil davalılar, gaipliği istenen H. O. K.’nun mirasçıları olduklarını, kayyımlık kararının yok hükmünde olduğunu bildirip, davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, taşınmazda en fazla payı bulunan H. O. K.’nun vefat ettiği, mirasçılarının müdahiller oldukları, diğer maliklerin de sağ olduklarının anlaşıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Karar, davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla: Tetkik Hakimi Senem Altınbulak’ın raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Dava, Hazine tarafından T M K ‘nun 588. maddesine dayalı açılan gaiplik ile tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Mahkemece, kayıt maliklerinin gaip olmadıklarının anlaşıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden: çekişme konusu 296 ada 122 parsel sayılı, kargir oda vasıflı taşınmazın müştereken Nedim, Lütfıye, H. V., N., Ali, Ş. D. ve H. O. K. adlarına kayıtlı olup, taşınmazdaki bu payların on yılı aşkın süredir kayyım ile idare edildiği anlaşılmaktadır.
Gerçekten de: T M K ‘nun 588. maddesinde:”sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin mal varlığı veya ona düşen miras payı on yıl resmen yönetilirse ya da mal varlığı böyle yönetilenin yüz yaşını dolduracağı süre geçerse, o kimsenin gaipliğine karar verilir.
Gaiplik kararı verilebilmesi için gerekli ilan süresinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa, aksine hüküm bulunmadıkça, gaibin mirası Devlete geçer. Devlet, gaibe veya üstün hak sahibine karşı aynen gaibin mirasını teslim alanlar gibi geri vermekle yükümlüdür” düzenlemesine yer verilmiştir.
Mahkemece, kayıt maliklerinden H. O. K.’nun 2.11.1984 tarihinde öldüğü ve mirasçılarının bulunduğu belirlenmek suretiyle bu kişinin gaip olmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olması doğrudur. Davacının, H. O. K.’nun payına yönelik temyiz itirazları yerinde değildir. Reddine,
Ne varki, yitik oldukları ileri sürülen ve haklarında gaiplik kararı verilmesi istenilen dava konusu taşınmazın diğer kayıt malikleri hakkında gaiplik kararı verilmesine esas teşkil edecek biçimde yeterli araştırma yapıldığını söyleyebilme olanağı yoktur. Adı geçenlerin, nüfus kayıtları getirtilmemiş, idari soruşturma yapılmamış, mirasçılarının bulunup bulunmadığı ortaya çıkarılmamıştır.
Hal böyle olunca, hakkında gaiplik kararı verilmesi istenilen H. O. K. dışındaki kişiler hakkında hükme yeterli araştırma, inceleme ve soruşturma yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, noksan tahkikatla yetinilerek yazılı olduğu üzere hüküm kurulması doğru değildir.
SONUÇ : Davacı Hazinenin, bu yöne ilişkin temyiz itirazı yerindedir. Kabulüyle, hükmün HUMK.’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 08.06.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.