T.C.
YARGITAY
14. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/2736
K. 2020/5367
T. 23.9.2020
• ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Mahkemece Muhdesatın Aidiyetinin Tespitine İlişkin Davanın Bekletici Mesele Yapılması ve Satış Bedelinin Bu Davanın Sonucuna Göre Dağıtılması Gerektiği )
• MUHDESATIN TESPİTİ DAVASI ( Davalı Vekilinin Dava Konusu Taşınmaz Üzerinde Bulunan Muhdesatlarla İlgili Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti İstemiyle Dava Açtığını Beyan Ettiği – Davanın Bekletici Mesele Yapılması ve Satış Bedelinin Bu Davanın Sonucuna Göre Dağıtılması Gerektiği )
• BEKLETİCİ MESELE ( Muhdesatın Tespiti Davasının Davalı Yararına Sonuçlanması Halinde Bütünleyici Parçanın Aidiyeti Belirlenmiş Olacağından Satış Bedelinin Bu Durum Gözetilerek Dağıtılması Gerekeceği – Bu Nedenle Muhdesatın Aidiyetinin Tespitine İlişkin Davanın Bekletici Mesele Yapılması Gerektiği )
4721/m.698,699
ÖZET : Dava, ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir.

Davalı taşınmaz üzerinde bulunan muhdesatlarla ilgili muhdesatın aidiyetinin tespiti istemiyle dava açtığını beyan etmiştir. Mahkemece, bu davanın davalı yararına sonuçlanması halinde bütünleyici parçanın aidiyeti belirlenmiş olacağından satış bedelinin dağıtılması gerekecektir. Mahkemece muhdesatın aidiyetinin tespitine ilişkin bu davanın bekletici mesele yapılması ve satış bedelinin bu davanın sonucuna göre dağıtılması gerektiğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

DAVA : Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 19/09/2013 gününde verilen dilekçeyle ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 30/09/2015 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı … vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir.

Davacı vekili, dava konusu 8 adet taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep etmiştir.

Bir kısım davalılar, taşınmazlar üzerindeki ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesini olmadığı takdirde davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, davanın kabulüyle dava konusu 961, 1291, 1384, 1548, 1549, 1618, 2899 ve 3322 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.

Hükmü, davalı … vekili temyiz etmiştir.

1- )Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya içeriğine göre, dava konusu 961, 1291, 1384, 1548, 1549, 1618 ve 2899 parsel sayılı taşınmazlar yönünden verilen mahkeme kararı ve dayandığı gerekçeler usul ve yasaya uygun bulunduğundan yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle hükmün bu parseller yönünden onanmasına,

2- )Dava konusu 3322 parsel sayılı taşınmaz yönünden yapılan temyiz itirazlarına gelince;

Paydaşlığın ( Ortaklığın ) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar ( Ortaklar ) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır.

Paydaşlığın ( Ortaklığın ) satış yoluyla giderilmesi halinde dava konusu taşınmaz üzerinde bina, ağaç v.s. gibi bütünleyici parçalar ( Muhdesat ) varsa bunların arzla birlikte satılması gerekir. Ancak muhdesatın bir kısım paydaşlara ( Ortaklara ) ait olduğu konusunda tapuda şerh varsa veya bu hususta bütün paydaşlar ittifak ediyorlarsa ve muhdesat arzın değerinde bir artış meydana getiriyorsa bu artışın belirlenmesi için dava tarihi itibariyle arzın ve muhdesatın değerleri ayrı ayrı tespit edilir. Belirlenen bu değerler toplanarak taşınmazın tüm değeri bulunur. Bulunan bu değerin ne kadarının arza ne kadarının muhdesata isabet ettiği yüzdelik ( %… ) oran kurulmak suretiyle belirlenir. Satış sonunda elde edilecek bedelin bölüştürülmesi de bu oranlar esas alınarak yapılır. Muhdesata isabet eden kısım muhdesat sahibi paydaşa, geri kalan bedel ise payları oranında paydaşlara ( Ortaklara ) dağıtılır.

Bütünleyici parçanın ( Muhdesat ) arzın paydaşlarına ( Ortaklarına ) değil de üçüncü şahsa ait olduğunun anlaşılması halinde bu kimseyi muhdesat sahibi olarak davaya dahil etmek ve ona satış bedelinden pay vermek mümkün değildir.

Paydaşlığın ( Ortaklığın ) satış suretiyle giderilmesine ilişkin davalarda taşınmaz üzerinde bulunan bina, ağaç v.s. gibi bütünleyici parçaların ( Muhdesat ) kime ait olduğu konusunda uyuşmazlık olup da bunlar üzerinde bazı paydaşların ( Ortaklar ) hak iddia etmeleri ve öncelikle bu uyuşmazlığın giderilmesini istemeleri halinde o paydaşa görevli mahkemede dava açmak üzere HMK’nın 165. maddesi uyarınca uygun bir süre verilmelidir. Mahkemece verilen süre içerisinde dava açıldığı takdirde sonucunun beklenmesi, açılmadığı takdirde o konuda uyuşmazlık yokmuş gibi davaya devam edilmesi gerekir.

Somut olayda; davalı … vekili temyiz aşamasında, dava konusu 3322 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan muhdesatlarla ilgili … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/1290 Esas sayılı dosyasıyla muhdesatın aidiyetinin tespiti istemiyle dava açtığını beyan etmiştir. İlgilisinden getirtilen belgeler incelendiğinde … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/1290 Esas sayılı dosyasında, dava konusu 3322 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili muhdesat aidiyetinin tespiti davasının bulunduğu görülmüştür.

O halde Mahkemece, bu davanın davalı yararına sonuçlanması halinde bütünleyici parçanın aidiyeti belirlenmiş olacağından satış bedelinin yukarıdaki ilkeler doğrultusunda dağıtılması gerekecektir. Mahkemece muhdesatın aidiyetinin tespitine ilişkin bu davanın bekletici mesele yapılması ve satış bedelinin bu davanın sonucuna göre dağıtılması gerektiğinden yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bu nedenle hükmün 3322 parsel sayılı taşınmaz yönünden bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı … vekilinin dava konusu 961, 1291, 1384, 1548, 1549, 1618 ve 2899 parsel sayılı taşınmazlara yönelik temyiz itirazlarının reddi ile hükmün 961, 1291, 1384, 1548, 1549, 1618 ve 2899 parsel sayılı taşınmazlar yönünden ONANMASINA; taşınmaz malın satış bedelinden payına düşecek paranın % 011,38 oranında hesaplanacak onama harcından peşin alınan 27,70 TL’nin mahsubu ile bakiyesinin temyiz edene yükletilmesine, ( 2 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı … vekilinin dava konusu 3322 parsel sayılı taşınmaza yönelik temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın yatırana iadesine, 23.09.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Başkan