Ölü Kişinin Nüfus Kütüğünden İdari Yolla Düşürülmesi Hakkında Emsal Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
3. 2005/17894
4. 2006/2074
5. 22.2.2006
* ÖLEN KİŞİNİN NÜFUS KÜTÜĞÜNDEN DÜŞÜRÜLMESİ ( İdari Bir İşlem Olduğu – Mahkemece Sadece Ölüm ve Ölüm Tarihinin Tespitine Karar Verilmesi Gereği )
* NÜFUS KÜTÜĞÜNDE SAĞ KAYDININ ÖLÜ OLARAK TASHİHİ ( Mahkemece Sadece Ölüm ve Ölüm Tarihinin Tespitine Karar Verilmesi Gereği – Nüfus Kütüğünden Düşürülmenin İdari Bir İşlem Olduğu )
1587/m.33
ÖZET : Nüfus Kanununun 33. maddesi uyarınca ölen kişinin nüfus kütüğünden düşürülmesi işlemi idari bir işlemdir.
Mahkemece, sadece ölüm ve ölüm tarihinin tespitine karar verilmesi gerekirken, idareyi işlem yapmaya zorlayacak şekilde nüfus kütüğündeki sağ kaydının ölü olarak tashihine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
KARAR : Davacı Alhas Öztürk’ün 20/1/2003 tarihli dava dilekçesiyle Nüfus Müdürlüğü aleyhine açtığı davada, 1/4/1982 tarihinde doğan 1985 yılı Kasım ayında vefat eden oğlu Arif Öztürk’ün nüfus kütüğündeki sağ kaydının ölü olarak düzeltilmesine karar verilmesini istediği, davaya ölen çocuğun annesi ve davacının eşi olan Selver Öztürk’ün de katılımının sağlandığı, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır.
Nüfus Kanununun 33. maddesi uyarınca ölen kişinin nüfus kütüğünden düşürülmesi işlemi idari bir işlemdir.
Mahkemece, sadece ölüm ve ölüm tarihinin tespitine karar verilmesi gerekirken, idareyi işlem yapmaya zorlayacak şekilde nüfus kütüğündeki sağ kaydının ölü olarak tashihine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 22.2.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.