Riskli Yapıların Tespitine İlişkin İdari İşlemlere Karşı İtiraz ve İptal Davası Yolu:

Riskli yapı tespitine ilişkin itirazlar, malikler veya kanuni temsilcileri tarafından tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilgili müdürlüklere dilekçe ile yapılmaktadır.

Süresinde yapılan itirazlar, Bakanlıkça oluşturulan teknik heyetlerce incelenir ve karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen kararlar idari açıdan kesinleşir.

Bu bağlamda, itiraz üzerine idarenin ne süre içerisinde cevap vermemesi halinde itirazın zımnen reddedilmiş sayılacağı da belirlenmelidir. Yargı organları, bu durumda zımni red süresinin 60 gün olduğuna karar vermiştir.

İtiraz edilmemesi veya itirazların reddedilmesi suretiyle riskli yapı tespitinin kesinleşmesi sonrasında söz konusu yapı hakkında yıkım kararı alınır.
Ancak bu aşamada, malikler tarafından riskli yapının yıkılması yerine güçlendirilmesinin istenmesi ve Uygulama Yönetmeliğinin 8. maddesinin 5. fıkrasında belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi halinde söz konusu yapı güçlendirilir ve yıkım gerçekleşmeden tapu kaydındaki riskli yapı belirtmesi kaldırılabilir.

Uygulama Yönetmeliğinin 8. maddesinin 5. fıkrasındaki hüküm uyarınca maliklerin; güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğunu tespit ettirmeleri, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında21 belirtilen şekilde güçlendirme kararı almaları, güçlendirme projesini hazırlatmaları ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat almaları gerekmektedir.

Güçlendirme işi, yapılacak güçlendirmenin mahiyetine göre ruhsatı veren idare tarafından belirlenecek süre içerisinde tamamlandıktan sonra tapu kaydındaki riskli yapı belirtmesinin kaldırılması için Müdürlüğe başvurulur. Böylelikle riskli yapı tespitinin kesinleşmesine rağmen söz konusu yapının yıkımı gerçekleştirilmeyerek tapudaki riskli yapı belirtmesi kaldırılmış olur.

Yetkili kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve Müdürlüğe gönderildikten sonra onaylanarak bir taşınmazı riskli yapı statüsüne sokan karar, bir idari işlemdir.

Anayasanın 125. maddesinin 1. fıkrasına göre; idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Nitekim 6306 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 9. fıkrasında bu husus ayrıca kurala da bağlanmıştır. Anılan düzenlemeye göre, söz konusu Kanun kapsamında tesis edilen işlemlere karşı İYUK uyarınca 30 gün içinde iptal davası açılabilir.

Riskli yapı tespitine ilişkin kararın konusu taşınmazlara ilişkin olduğundan yetkili mahkeme İYUK madde 34’teki özel yetki kuralı gereğince riskli yapının bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.

6306 sayılı Kanun’da düzenlenen itiraz hakkı sadece yapı maliklerine ve onların kanuni temsilcilerine tanınmış, kiracılara ise itiraz etme hakkı tanınmamıştır. İtiraz hakkı bulunmayan kişilerin dava açma ehliyetlerinin bulunup bulunmadığına ilişkin mevzuatta da herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Riskli yapılar hakkında alınan bir yıkım kararı ile karşı karşıyaysanız ofisimize arayarak bu sorununuzun çözümü için bizden hukuki danışmanlık alabilirsiniz.