Sık Sorulan Sorular (S.S.S.)

Tapu Sicili Nedir?

Türk Medeni Kanunumuzun 997. maddesinin 2. fıkrası ve Tapu Sicil Tüzüğünün 7. maddesine göre; Tapu sicili bir deftere verilen ad sanılırsa da, gerçekte tapu sicili taşınmaz üzerindeki hakların kamuya açıklanmasını sağlamak amacına hizmet eden çeşitli defter ve belgeleri meydana getiren bütüne verilen addır.

Ana Sicilleri Nedir?
  1. Temel Sicil: Tapu Kütüğü
  2. Kat Mülkiyeti Kütüğü
  3. Yevmiye Defteri
  4. Belgeler
  5. Planlar
Yardımcı Siciller Nedir?

1.) Aziller Sicili

2.) Düzeltmeler Sicili

3.) Kamu Orta Malları Sicili

4.) Tapu Envanter Defteri

5.) İdari Sınırlar Kayıt Defteri

Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı inşa edilen yapıların devletçe kayıt altına alınabilmesi ve imar barışının sağlanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendireceği kurum veya kuruluşlara başvuru yapılması  ve Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara ilişkin tebliğ’deki şartların yerine getirilmesi durumunda bedeli ödenmek kaydı ile bakanlıkça  hak sahibine verilen belgeye Yapı Kayıt Belgesi denir.

Feth-İ Kabir Nedir?

Feth-i Kabir müteveffanın (ölü kimsenin) mezarının mahkeme kararıyla açılması işlemine denir. Miras hukukunda sıkça başvurulan Feth-i Kabir işlemi genetik biliminin gelişimi hızı sayesinde çok sağlıklı ve mahkemelerin hüküm vermesine elverişli sonuçlar vermektedir.

Zilyetlik Nedir?

Medeni kanunumuz, zilyetliği doğrudan tanımlamış değildir. Fakat “bir şeyi fiili hakimiyeti bulunan kimse onun  zilyedidir.” hükmü ile 973. maddeden zilyetliğin taşınmaz veya taşınır üzerinde hakimiyeti olan kimsenin zilyet’i olduğu sonucunu çıkarabiliriz.

Taşınır mallarda ayni hakların sağladığı hakimiyetin dışa açıklanış şeklini ifade eden zilyetlik, kamuya açıklık sağlayan fonksiyonu dışında ister hakka dayansın ister dayanmasın, hem taşınır hem de taşınmazlar bakımından, bir hakimiyet durumu olarak hukuki sonuçlar doğurur.

Kiracının Kirasını Ödememesi Durumunda Mal Sahibi Önce Ne Yapmalıdır?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunumuzun 315. maddesinde  “KİRACININ TEMERRÜDÜ” başlıklı maddesinde kira borcunu ödemeyen kiracıya karşı ilk ve öncelikli yapılması gerekenler hüküm altına alınmıştır.

Madde çok açıktır. Kiracı kira borcunu ödeme zamanı gelmesine rağmen ödemez ise, mal sahibi kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu süre zarfında da ödememesi durumunda kira sözleşmesini feshedeceğini bildirebilir.

KİRACIYA VERİLECEK SÜRE: Bu süre en az 10 gündür. Konut ve Çatılı iş yeri kiralarında ise en az 30 gündür. kiracıya verilen süre, yazılı tebligatın kiracıya iletildiği tarihten bir gün sonra başlar.

İmar Barışında Kayıt Bedeli Nasıl Hesaplanacak?

İmar barışı ile Yapı Kayıt Belgesi almak için resmi müracaat edecek olan yapı sahipleri, ruhsatsız yapının bulunduğu arsanın emlak vergisi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek maliyet bedelinin toplamı üzerinden kayıt bedeli ödemek zorundadır.

Kayıt Bedeli Miktarı yukarıdaki toplam üzerinden;

  • Konutlarda %3 oranında ödenecektir.
  • Ticari kullanımlarda %5 oranında ödenecektir.