Borçlu aleyhine yapılan bir icra takibinde talep edilen alacağın tahsili, borçlunun malvarlığının paraya çevrilmesi ile sağlanır. Bunu sağlayabilmek için de öncelikle haciz aşamasına getirilen takip ile borçlunun malvarlığı haczedilir. Bu aşamadaki bir takipte, haczedilen malların borçluya değil de üçüncü kişiye ait olduğu iddia edilebilir. Bu şekildeki beyan ve talepler, ‘istihkak iddiası’ olarak nitelenir ve bu iddiaya binaen tarafların istihkak davası açması gerekebilir. Davaya konu olabilecek istihkak iddiaları, borçlu veya 3. kişi tarafından da ileri sürülebilir.

İstihkak davasını kimler açabilir?

Bir icra takibinde, borçlunun malvarlığı, bizzat kendi veya 3. kişi elinde olsa dahi haczedilebilir. Fakat haczedilen bu mallar ile ilgili istihkak iddiasında bulunulması durumunda, davayı kimin açması gerektiği farklılık arz etmektedir.

Borçlunun elinde haczedilen bir mal ile ilgili istihkak iddiasında bulunulursa, istihkak iddiasında bulunan kişilerin davayı açması gerekir. 3. kişinin elinde olan malların haczedilmesi durumunda ise dava açma yükü alacaklının üzerindedir.

İstihkak davası ne zaman açılabilir?

Bir malın haczedildiğini öğrenen borçlu veya 3. kişi, 7 gün içerisinde icra dosyasına istihkak iddiasında bulunabilir. Bu iddiaları takibin taraflarınca kabul edilmezse, dosya icra hukuk mahkemesi önüne gelir ve icra mahkemesi takibin ertelenmesi veya devamı kararıyla birlikte davayı açma yükünün kimde olduğuna da karar verir. Bu kararının ilgili tarafa bildirilmesinden itibaren 7 gün içerisinde istihkak davası açılması gerekir.

İstihkak davalarında görevli ve yetkili mahkeme neresidir?

İstihkak davasında görevli mahkeme icra mahkemesidir. Yetkili mahkemeler ise icra takibinin başlatıldığı veya hacizli malın bulunduğu yerdeki icra mahkemesidir.

İstihkak davasının sonuçları nelerdir?

İstihkak iddiaları mahkeme tarafından kabul edilirse, mallar üzerindeki hacizler kalkar ve bir muhafaza altına alma işlemi yapılmışsa, bu mallar ilgilisine geri teslim edilir.

İstihkak iddiasının mahkeme tarafından reddi halinde ise alacaklı taraf haczedilen mallar ile ilgili paraya çevirme işlemlerine icra dosyasının kaldığı yerden devam eder.