Tapu İptali ve Tescil Davası

Tapu iptali ve tescil davası; hukuka aykırı, yolsuz veya usulsüz düzenlendiği iddiasına maruz kalan tapu kaydının kanunlara uygun niteliğe çevrilmesi amacıyla açılan davalardır.
Tapu İptali ve Tescil Davası Hangi Durumlarda Açılır?
Tapu iptali ve tescil davası mülkiyet hakkına ilişkin bir davadır. Mutlak bir hakkın korunmasını sağlar. İç hukuk yollarından sonuç alınamazsa AİHM yolu açıktır.

Tapu iptali davası kime karşı açılır?

Tapuda malik görünen kişiye karşı bu dava açılır.
Eğer bu kişi ölmüşse mirasçılarına karşı açılacaktır.
Tapu kaydında yer alan üçüncü kişiden ayni ya da şahsi bir hakkın kaldırılması isteniyorsa tapu iptali ve tescil davası dışında ayrı bir dava açılmalıdır.
Olağanüstü zamanaşımı nedeniyle tapu iptali ve tescil davası açılacaksa ilgili tüzel kişilik ve hazine aleyhine de dava açılabilir.

Tapı iptali ve tescil davası şu durumlarda açılabilir:

Hukuki ehliyetsizlik sebebiyle tapu iptali ve tescil davası,
Mirastan mal kaçırma yani muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davası,
Vekalet görevinin kötüye kullanılması neticesinde açılan tapu iptal ve tescil davası,
İmar uygulamasından dolayı tapu iptali ve tescili davası,
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi sonucu açılan tapu iptal ve tescil davası,
Aile konutu sebebiyle tapu iptal ve tescil davası,
Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik sebebiyle

Tapu İptali ve Tescil Davası Nasıl Açılır?

Tapu kaydında taşınmazın mülkiyet hakkı sahibi olarak gözüken kişiye karşı açılan bu davalar, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 12. Maddesi’ne göre taşınmazın bulunduğu yerde açılır. Tüm gayrimenkul davaları taşınmazın olduğu yerde açılmaktadır. Bu yetki kesindir, taraflar anlaşarak davanın başka yerde görülmesini sağlayamaz.
MADDE 12- (1) Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.
(2) İrtifak haklarına ilişkin davalar, üzerinde irtifak hakkı kurulan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır.
(3) Bu davalar, birden fazla taşınmaza ilişkinse, taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde, diğerleri hakkında da açılabilir.
Görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemesidir. Tapu kaydındaki kayıt malikinin ölü olması durumunda dava, malikin mirasçılarına yöneltilir.
Türk Medeni Kanunu’nun 713. Maddesine göre olağanüstü zamanaşımı nedeniyle açılacak tapu iptali ve tescil davası, tüzel kişi ve hazine aleyhine eş zamanlı olarak açılmalıdır.
Madde 713- Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir. Aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce (…) hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir. Tescil davası, Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılır. Davanın konusu, mahkemece gazeteyle bir defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa ilân olunur. Son ilândan başlayarak üç ay içinde yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkim tescile karar verir. Mülkiyet, birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur. Davalılar ve itiraz edenler, aynı davada kendi adlarına tescile karar verilmesini isteyebilirler. Kararda, tescili istenilen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüzölçümü belirtilir ve karara, uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de eklenir.

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVA TÜRLERİ

Muris Muvaazası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davaları
Taşınmaz Satış Vaadine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davaları
Önalım Hakkına Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davaları
Gabin, Hile ve İkrah İddialarına Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davaları
İnançlı İşilem Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davaları
Ehliyetsizlik Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davaları
Sahtecilik Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davaları
Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davaları
Ketmi Veresiye Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davaları
ÖKB Sözleşmesi Gereğince Tapu İptal ve Tescil Davaları

Yüklenicin Edimi Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davaları
3194 sayılı İmar Kanununa Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları
TMK. 724. maddesi Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davaları