Tapu kadastro davaları ve kadastro tespitine itiraz hakkında açıklamalarımız öncesinde tapu ve kadastro terimlerini izah edersek:

Tapu, bir arazinin belirli bir parçanın veya o parçanın üzerine inşa edilen bağımsız bölümün sahibini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya dek geçerli olan resmi bir belgeyi ifade etmektedir. Uygulamada tapu senedi olarak adlandırıldığı da görülmektedir.

Kadastro, taşınmazların sınırlarını ve sahiplerini belirleyen ve bu hususları tapu siciline kayda yönelik yapılan çalışmaları ifade etmektedir. Bu anlamda kadastro, tüm ülke sınırları içerisindeki taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek, ülke sınırları içerisinde yer alan taşınmazların hukuki durumlarının tespit edilmesi tapu siciline tescil edilerek hak sahiplerine, malik olduklarını belirten tapu belgelerini verme işlemlerinin tamamını ifade etmektedir.

Kadastro Tespitine Nasıl İtiraz Edilir?

Kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibi çalışma alanında işlerini bitirinceye kadar tespitlere itiraz edilebilir. İtiraz, kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne yapılır. Bu durumda itirazla ilgili tutanak veya ekleri en geç on gün içinde kadastro komisyonuna intikal ettirilir.

İtiraz sadece uygulanan belgelerin geçerliliği hakkında yapılabilir. Bir belgeye dayanmayan itirazlar incelenmez. İtiraz edenin ilan süresi içinde dava açma hakkı saklıdır. Nitekim 30 günlük ilan süresi geçtikten sonra, dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitler kesinleşmektedir.

Kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleşen tutanaklar ile kadastro mahkemesinin kesinleşmiş kararları; kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde tapu kütüklerine kaydedilir.

Bu anlamda anılan tutanaklarda belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren 10 sene geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz.