Tüketici, ticari veya mesleki bir gaye gütmeksizin mal veya hizmeti edinen, kullanan ya da yararlanan kimsedir. Tüketici hakkındaki hükümler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlemiştir. Hukuki işlemin tarafının tüketici olduğu durumlarda bu kanun hükümleri uygulama alanı bulur.

Tüketici uyuşmazlıkları nedir?

Taraflardan birinin tüketici olduğu hukuki ilişkilerde taraflar arasındaki bir hakkın varlığı, kapsamı ve sonuçları üzerindeki ihtilaflar tüketici uyuşmazlıklarının kapsamına girer.

Yargıtay da taraflardan birinin tüketici olduğu, sözleşmeden doğan tüm uyuşmazlıkları Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kabul eder ve tüketici mahkemesini görev alanında görerek tüketici uyuşmazlıkları olarak nitelendirir.

Tüketici uyuşmazlıklarında görevli merci neresidir?

Tüketici uyuşmazlıklarında başvurulacak merci parasal sınır esas alınarak belirlenmektedir. Bu kapsamda; 2020 yılı için değeri 10.390 TL’nin altındaki ihtilaflarda görevli merci tüketici hakemleridir. Bu sınırın üzerindeki uyuşmazlıklar bakımından ise tüketici mahkemeleri görevlidir. Tüketici mahkemesi oluşturulmayan yerlerde ise tüketici mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. Yetki bakımından 6100 Sayılı HMK’nın 6. maddesine göre genel yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Ayrıca, dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6502 Sayılı Kanun’un 73/5. maddesiyle tüketici davalarının tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de açılabileceği belirtilmiştir ki, bu da özel yetkiye dair bir düzenlemedir. Dolayısıyla dava, davacının seçimine göre hem genel hem de özel yetkili mahkemede açılabilir.